PDF Nefaset Lokantası

  • Paperback
  • 128
  • Nefaset Lokantası
  • Tuğba Doğan
  • Turkish
  • 17 August 2020
  • 9789750844867

Tuğba Doğan ¸ 3 free read

review Nefaset Lokantası Ï eBook or Kindle ePUB characters ð eBook or Kindle ePUB ¸ Tuğba Doğan Yolculukta iç içe geçen zaman parçaları bir yandan bugüne bulaşıp onu belirsiz bir boşlukta asılı bırakırken bir yandan da geleceği bulanıklaştırır“Musa’nın Uykusu” ile tanıdığımız Tuğba Doğan ikinci kitabı Nefaset Lokantası ile günümüz Türkiyesi’nde hayatın somut gerçeklikleriyle boğuşan bireyin açmazlarını ana karakteri Salih’in bakış açısıyla ele alırken zaman ve coğrafya ikiliğinin kıskacında dile gelen varoluşun içsesini de anlatıya dahil ediyorKişi arzusuysa coğrafya kaderd. G n m z yazarlar ndan yeni tan t m yazar n okudu uma pi man olmad m kitab B t nsel olarak olay rg s ndeki tarz beni ok hafif yorsa da okurken bunu farketmiyorsunuz Kelimelerin c mlelerin duygulara i leyi bi imini ok ba ar l buldum Okuyucu olarak i imizde ad n koyamad m z bir g zel hissiyat b rak yor Daim olsun The Case Of The Missing Necklace rg s ndeki tarz beni ok hafif yorsa da okurken bunu farketmiyorsunuz Kelimelerin c mlelerin duygulara i leyi bi imini ok ba ar l buldum Okuyucu olarak i imizde ad n koyamad m z bir g zel hissiyat b The Twelve Links rak yor Daim olsun

free read Nefaset Lokantası

Nefaset Lokantası

review Nefaset Lokantası Ï eBook or Kindle ePUB characters ð eBook or Kindle ePUB ¸ Tuğba Doğan ?Bir ay önce on altı yıldır çalıştığı gazeteden kovulmasının ardından Türkiye’yi terk edip Rio de Janeiro’ya yerleşme kararı alan gazeteci Salih’i yıllardır müdavimi olduğu Nefaset Lokantası’nda neredeyse ailesi haline gelen lokanta sahiplerinin düzenlediği veda yemeğinde başka bir “sonun başlangıcı” beklemektedirSalih’in kendi deyimiyle “zehirlenmiş bir topraktan” gitme hayali önce bir geçmiş aşk hikâyesine sonra çocukluk hikâyesine takılır Belleğin labirentlerinde geçmişe yapılan bu. Birinci b l mde ana ki i Salih ve di er ki iler gayet ba ar l bir ekilde kurulmaya ba lanm t g n m z T rkiye sinden sosyolojik birtak m tespitleri olay rg s ne harmanlam t her ey ok iyi gidiyordu ta ki Nihan a kadar kinci b l mde bu uzun yk ye yay nc roman oldu unu iddia ediyor giren Nihan karakteri ve onunla beraber geli en a k kitab olduk a s radan ve c v k bir a k yk s ne d n t rd Kitab okumaya devam etmek bir zul me d n t BitirdimAnlat c n n yer yer ba ar l ve iddial aforizmatik s ylemleri oldu u kadar belli ki b yle bir kayg g d lm dayan lmaz tespitleri de vard Yine de Tu ba Do an dan gelecek kitaplar i in umutluyum A Place In The Shade rkiye sinden sosyolojik birtak m tespitleri olay 13 Sculptures Children Should Know roman oldu unu iddia ediyor giren Nihan karakteri ve onunla beraber geli en a k kitab olduk a s The Economics of Business Enterprise An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm Third Edition radan ve c v k bir a k yk s ne d n t Warum macht die Nudel dumm? rd Kitab okumaya devam etmek bir zul me d n t BitirdimAnlat c n n yer yer ba ar l ve iddial aforizmatik s ylemleri oldu u kadar belli ki b yle bir kayg g d lm dayan lmaz tespitleri de vard Yine de Tu ba Do an dan gelecek kitaplar i in umutluyum

characters ð eBook or Kindle ePUB ¸ Tuğba Doğan

review Nefaset Lokantası Ï eBook or Kindle ePUB characters ð eBook or Kindle ePUB ¸ Tuğba Doğan “Hatırlamak kalbin düşünmesidir Bırak kalbin düşünsün Hatırla”“Varoluşu anlamsız bulanları anlamıyordu Ona göre varoluşun sorunu nihayetinde anlamsız değil aşırı anlamlı olmasıydı Katlanması zor olan da anlamsızlığı değil sonsuzcasına uzayıp giden anlamlarıydı Şu sakin sakin yürüyen insanların kafalarının içinde ne dolaplar ruhlarında kim bilir ne tufanlar dönüyor bedenlerinin içindeki katilleri maktulleri âlimleri adileri saklamak için kim bilir nasıl mucizevi bir mücadele veriyorlardı?. Ezeli Ma lubiyetin Yeni Bi imleri1970 lerde Tutunamayanlar yay mland nda edebiyat kamuoyunda derin bir sessizlikle kar lanm t Bunun nedenleri epeyce tart ld ancak uras n hat rlatmakta fayda var Bir tip olarak tutunamayanlar hayatta bir t rl olduramayanlar kalbi bu d nya i in fazla hassas olanlar n say ca art p toplumda daha g r n r oldu u d nemler ile O uz Atay n kitab n n tan n p bilinirli i aras nda do rudan bir ili ki var Nas l ki Gen Werther yaz ld d nemde yaln zca Almanca konu an d nyada de il t m Avrupa da y kselen bir ruh halini bir varolu bi imini temsil etti i i in milyonlar taraf ndan okunup benimsendiyse Selim I k da topluma yabanc la an d nyan n gailesini de il de hayat n ger e ini arzulayan gen lerin kendilerini buldu u bir karakter Tutunamayanlar da s n lacak bir liman olmu tu Gen Werther yeni insan n hal i p r melalini erh ederken ayn ruh halini Selim I k y z y l kadar sonras ndan seslendiriyorduCioran la metafizik bir vatans zl k hali ma lup olmaya yazg l bir hayat n ad n koyarak halimizi bize yak n k lm t k Akabinde ise Nurdan G rbilek bu halin edebiyattaki iz d mlerini takip etmi ti G rd k ki tutunamamak bir hal olarak baki kalsa da tutunamaman n bi imleri de i iyor Bug n art k g ndelik hayat siyaset ideolojiler ve t m bunlar n zerindeki varolu sanc s taraf ndan s k t r lan insanlar art k arada kalma hali yerine ka p gitmeyi d n r oldular Bu izahat nda halihaz rda i inde bulundu umuz a a h kim olan ruhu biraz da arabeskle tirerek s ylersek gidelim buralardan eklinde ifade etmek m mk n Beyaz yakal lar i in bu son birka y la kadar ehirden k rsala ke meke ten sakinli e maddeden manaya g etmek anlamlar na geliyordu imdilerde ise girdi iniz her ortamda ba ka lkelere ba ka iklimlere gitmek isteyen insanlar n hayallerine planlar na serzeni lerine rast geliyorsunuz Kafeleri siyaseti sosyal medyay odalar ve sofralar doldurup anlam atmosferimizde yer kaplayan bu konunun edebiyata s zmamas da m mk n de il elbette Do rusu da b yledir asl nda edebi eser toplumdaki bir fenomene kar l k geldi inde ok a okunup sevilir Zira insanlar onda kendilerini bulmaya kendilerini aynalamaya kendi g slerini yar p a madan da kalplerinden ge eni okuman n konforunu bulurlar te Cioran dan d n alarak ifade edersek bu ezeli ma lubiyetin kendini ka p gitme eklinde g steren yeni bi imini Tu ba Do an n yeni roman Nefaset Lokantas nda buluyoruz roman n ba kahraman Salih te buluyoruzDi er yandan Nefaset Lokantas ndaki gitme motifi Melisa Kesmez in ge ti imiz y l yay mlanan Nohut Oda s nda g rd m z gitme haliyle ruh akrabal i inde S rf bunun zerinden bile bir edebiyat sosyolojisi yapmak m mk n esas nda Salih ezeli ma lubiyetin bu topraklardaki u s ralar ald ekli ku and yeni bi imi ifade etti i i in edebiyat atmosferinde Selim I k gibi zaman ndan nce de il tam da ya an rken zuhur etmekte Tam da bunun i in g l bir karakter olarak ok sevilip okur nezdinde kar l k bulaca n ng r yorum O nedenle de merakla bekleyece im okurlar n tepkilerini Kendine sebep arayan keder Peki Salih kimdir Roman m z n ba kahraman Salih muktedir taraf ndan s rf g c n g stermek i in kovulmu bir gazeteci Hayatta tam da kendini bir yere ait hissetti inde bir kad na a k oldu unda sevdi i kad n n yani Nihan n intihar mektubuyla sars lm bir adam ocuklu u ise yetimlik ve ks zl kle yersiz yurtsuzlukla yaral Salih bu halden buralardan gitmek istiyor bileti cebinde fakat aksilikler bir t rl yakas n b rakmad ndan gidemiyor Salih in ya ad toprakta gitmekten bahsetmek bir var olma bi imine bir kimli e d n eli ok olmu tu onun da kendini i ine dahil edebildi i en geni toplumsal kalabal k i te bu gitmekten bahsedenlerin olu turdu uydu Al nt dan da anla ld gibi Salih yaln z olmasa da tam bir kaybeden ya da nam di er ezeli ma lup Tu ba Do an roman n ak i erisinde Salih in perspektifinden karak Salih in i sesini konu turuyor Asl nda bu Salih in de il Salih in i inden konu an d ar n n sesi Salih in d nyaya znel bak na kar n d ar dan nesnel bir bak K t c l de il ger ek i Salih in c ce ad n verdi i bu ses Salih i in Senin i inde kendine sebep arayan bir keder vard ba ndan beri Sende iyile me arzusu yok Hastal k ihtiyac var diyor Ma lubiyet halini bu ruhu ifade etmede ok ba ar l c mleler Roman n genelinde de bu hava hissediliyor Salih ba ar yla izilmi derinden hissedilmi ve ok ok iyi ifade edilmi bir karakter Roman g c n Salih in ruh halini ba ar yla ifade etmesine ek olarak c ce ad verilen bu rasyonel akl n kalabal n var olma kayg s de il de hayat gailesi ekenlerin sesini yank lamas ndan al yor bence Salih in kaybetmeye yazg l halinin sa lamas n bu c cenin bak yla okurken olu an kar tl k bu karakteri daha sahici ve inan l r k l yorNefaset Lokantas yaln z Salih in hikayesiyle de il bu lokantan n bir araya getirdi i insanlar n da hikayeleriyle var oluyor Lokantan n sahibesi Afitap Han m otoriter ama ana neyi nereye koymas gerekti ini bilen hayattan lezzet almay bilen bir karakter Salih in sevgilisi tiyatro oyuncusu Nihan ise dokundu u eyi ba kala t r p g zelle tiren insanlardan biri Salih ise bu romanda Nihan n intihar ile Afitap Han m n ani l m yle y zle meye ba a kmaya al yor ks z ve yetim b y yen kendini bir yere ait hissedemeyen bu karakterin hayat na girip oraya yerle ip lezzetini ve rayihas n kat p sonra aniden k vermeleri tam da bir tutunamayan n ba na gelecek cinsten Salih in ks zl nde de bize tan d k sahici bir hikaye gizli kinci e lerin kumalar n ocuklar n n h z nl hikayesi Roman n di er karakterlerinin hikayeleri de sahici ve samimi bir ekilde kurulmu T m bu y nleriyle Nefaset Lokantas nda bir ak am yeme ini t m edebiyatseverler hak ediyor diye d n yorumsabitfikir